cái

-

adverb; conjunction

Definitions:

(1) Only; ability; talent; just now; not until

Example sentences:
1. 他才五岁,还不懂这个道理 tā cái wǔ suì, hái bù dǒng zhège dàolǐ He's only five years old and doesn't understand
2. 我们只能等到他来了才能开始 wǒmen zhǐ néng děng dào tā lái le cái néng kāishǐ We can only start when he arrives
3. 我昨天晚上才睡了两个小时 wǒ zuótiān wǎnshàng cái shuìle liǎng gè xiǎoshí I only slept for two hours last night
HSK Level:

3