-

pronoun

Definitions:

(1) I; I; me

Example sentences:
1. 我很忙 Wǒ hěn máng I am busy
2. 我要去上学 Wǒ yào qù shàngxué I have to go to school
3. 我爱吃巧克力 Wǒ ài chī qiǎo kè lì I love to eat chocolate
HSK Level:

1