hěn

-

adverb

Definitions:

(1) Very; quite

Example sentences:
1. 很好 hěn hǎo very good
2. 很高兴见到你 hěn gāoxìng jiàn dào nǐ very nice to meet you
3. 很快就要到了 hěn kuài jiù yào dào le it will be here soon
HSK Level:

1