kāi

-

verb

Definitions:

(1) To open; to start; to operate (a vehicle)

Example sentences:
1. 你能帮我开一下门吗? Nǐ néng bāng wǒ kāi yīxià mén ma? Can you help me open the door?
2. 我开车去上班 Wǒ kāi chē qù shàngbān. I drive to work.
3. 这个箱子开不了 Zhège xiāngzi kāi bùliǎo. This box won't open.
HSK Level:

1