nián

-

noun

Definitions:

(1) Year

Example sentences:
1. 今年是2023年 Jīn nián shì 2023 nián. This year is 2023.
2. 我们已经认识几年了 Wǒ men yǐ jīng rèn shí jǐ nián le. We have known each other for several years.
3. 她的年龄比我小两年 Tā de nián líng bǐ wǒ xiǎo liǎng nián. She is two years younger than me.
HSK Level:

1