dài

-

verb; noun

Definitions:

(1) Band; belt; ribbon; carry; bring; take along; bring up (kids)

Example sentences:
1. 你带了你的护照吗? nǐ dàile nǐ de hùzhào ma? Did you bring your passport?
2. 他带了他的朋友一起来 tā dàile tā de péngyǒu yīqǐ lái He brought his friend along
3. 我要带一个礼物去参加聚会 wǒ yào dài yīgè lǐwù qù cānjiā jùhuì I want to bring a gift to the party
HSK Level:

3