chà, chā, chāi, cī

-

adjective; verb; adverb

Definitions:

(1) Different; differ from; fall short of; poor; inferior

(2) Difference

(3) To dispatch

Example sentences:
1. chà different
2. 我们的观点有点差异 wǒ men de guān diǎn yǒu diǎn chā yì Our viewpoints are a bit different
3. 这两件事情有很大的差别 zhè liǎng jiàn shì qíng yǒu hěn dà de chā bié There is a big difference between these two things
HSK Level:

3