céng

-

noun

Definitions:

(1) (mw for layers, floors of buildings)

Example sentences:
1. 我们公司在第五层 wǒ men gōng sī zài dì wǔ céng
2. 我们要坐电梯上第八层 wǒ men yào zuò diàn tī shàng dì bā céng
3. 我住在公寓的第二层 Our company is on the fifth floor
HSK Level:

3