xiǎo

-

adjective

Definitions:

(1) Small; young

Example sentences:
1. 这是一小碗米饭 zhè shì yī xiǎo wǎn mǐfàn This is a small bowl of rice.
2. 我们要一张小桌子 wǒmen yào yī zhāng xiǎo zhuōzi We want a small table.
3. 他有一只小狗 Tā yǒuyī zhǐ xiǎo gǒu. He has a puppy.
HSK Level:

1