-

pronoun

Definitions:

(1) She

Example sentences:
1. 她是医生 tā shì yī shēng She is a doctor.
2. 她喜欢读书 tā xǐ huān dú shū She likes to read.
3. 我的妈妈很漂亮,她叫小丽 wǒ de mā mā hěn piào liàng, tā jiào xiǎo lì My mother is beautiful, her name is Xiao Li.
HSK Level:

1