-

noun; adjective

Definitions:

(1) Woman; female

Example sentences:
1. 这是一位女医生 zhè shì yí wèi nǚ yīshēng This is a female doctor
2. 她是一名女演员 tā shì yì míng nǚ yǎnyuán She is a female actress
3. 她是我们公司的女老板 tā shì wǒmen gōngsī de nǚ lǎobǎn She is the female boss of our company
HSK Level:

2