dà, dài

-

adjective

Definitions:

(1) Big; large

Example sentences:
1. 这是一大杯咖啡 zhè shì yī dà bēi kāfēi This is a big cup of coffee.
2. 我们要一张大床 wǒmen yào yī zhāng dà chuáng We want a big bed.
3. 他有一个大花园 tā yǒu yī gè dà huāyuán He has a big garden.
HSK Level:

1