xià

-

noun

Definitions:

(1) Summer

Example sentences:
1. 夏天很热 Xià tiān hěn rè Summer is very hot
2. 夏天是一个很好的去海滩的季节 Xià tiān shì yī gè hěn hǎo de qù hǎi tān de jì jié Summer is a great season to go to the beach
3. 明年夏天我会去旅游 Míng nián xià tiān wǒ huì qù lǚ yóu Next summer I will travel
HSK Level:

3