zuò

-

verb

Definitions:

(1) Sit

Example sentences:
1. 我坐在椅子上 Wǒ zuò zài yǐzi shàng. I sit on the chair.
2. 他坐在我旁边 Tā zuò zài wǒ pángbiān. He sits next to me.
3. 她坐公共汽车去了 Tā zuò gōnggòng qìchē qùle. She took the bus.
HSK Level:

1