huài

-

adjective

Definitions:

(1) Bad; broken

Example sentences:
1. 这是一个坏消息 zhè shì yí gè huài xiāo xī This is bad news
2. 他的行为很坏 tā de xíng wéi hěn huài His behavior is bad
3. 这是一个坏主意 zhè shì yí gè huài zhǔ yì This is a bad idea
HSK Level:

3