huí

-

verb

Definitions:

(1) To return; to reply; to go back

Example sentences:
1. 他下个月回国 Tā xià gè yuè huí guó. He will return to his country next month.
2. 我回家路上遇到了一个好心人 Wǒ huí jiā lù shàng yù dào le yī gè hǎo xīn rén. I met a kind person on my way home.
3. 我们需要回答这封邮件 Wǒ men xū yào huídá zhè fēng yóu jiàn. We need to answer this email.
HSK Level:

1