zuǐ

-

noun

Definitions:

(1) Mouth

Example sentences:
1. 闭上你的嘴 Bì shàng nǐ de zuǐ Close your mouth
2. 我的嘴很干 Wǒ de zuǐ hěn gān My mouth is very dry
3. 他很善于说谎,总是挂在嘴边 Tā hěn shànyú shuōhuǎng, zǒngshì guà zài zuǐbiān He is good at lying, always on the tip of his tongue
HSK Level:

3