-

verb

Definitions:

(1) Cry; weep

Example sentences:
1. 他哭了 tā kū le He cried
2. 我不想哭 wǒ bù xiǎng kū I don't want to cry
3. 哭会让我感到好些 kū huì ràng wǒ gǎn dào hǎo xiē Crying can make me feel better
HSK Level:

3