-

conjunction

Definitions:

(1) And; with

Example sentences:
1. 我喜欢吃面条和米饭 Wǒ xǐhuan chī miàntiáo hé mǐfàn. I like to eat noodles and rice.
2. 他喜欢跑步和游泳 Tā xǐhuan pǎobù hé yóuyǒng. He likes running and swimming.
3. 我们和朋友去看电影 Wǒmen hé péngyǒu qù kàn diànyǐng. We went to the movies with our friends.
HSK Level:

1