ya, yā

-

particle

Definitions:

(1) Ah; oh; (used for 啊 after words ending with a, e, i, o, or ü)

Example sentences:
1. 你看那个!呀! nǐ kàn nà gè! ya! Look at that! Ah!
2. yībiān zǒulù, yībiān chàngzhe "ya wèi! hāi ya!" Walking and singing "Ya wei! Hai ya!"
3. 呀,我差点忘了! ya, wǒ chàdiǎn wàngle! Oh, I almost forgot!
HSK Level:

4