xiàng

-

preposition

Definitions:

(1) Direction; towards; to turn; to face

Example sentences:
1. 向左转 xiàng towards
2. 他向我走来 tā xiàng wǒ zǒu lái He walked towards me
3. 我的梦想是向往自由 wǒ de mèngxiǎng shì xiàngwǎng zìyóu My dream is to long for freedom
HSK Level:

3