chī

-

verb

Definitions:

(1) Eat

Example sentences:
1. 我想吃饭 Wǒ xiǎng chī fàn. I want to eat.
2. 你吃什么了? Nǐ chī shénme le? What did you eat?
3. 我们明天一起去吃饭吧 Wǒmen míngtiān yīqǐ qù chīfàn ba. Let's go eat together tomorrow.
HSK Level:

1