hào

-

noun

Definitions:

(1) Number; day of a month

Example sentences:
1. 今天几号? Jīntiān jǐ hào? What is today's date?
2. 我的生日是九号 Wǒ de shēngrì shì jiǔ hào. My birthday is on the 9th.
3. 这是我的房间号 Zhè shì wǒ de fángjiān hào. This is my room number.
HSK Level:

1