jiào

-

verb

Definitions:

(1) To be called

Example sentences:
1. 你叫什么名字? Nǐ jiào shén me míng zì? What's your name?
2. 请叫我小明 Qǐng jiào wǒ xiǎo míng. Please call me Xiaoming.
3. 我叫他几遍了,他怎么还不回答? Wǒ jiào tā jǐ biàn le, tā zěn me hái bù huídá? I called him several times, why doesn't he answer?
HSK Level:

1