kǒu

-

noun

Definitions:

(1) Mouth

Example sentences:
1. 口红 kǒu hóng Lipstick
2. 门口 mén kǒu Doorway
3. 这个字的正确发音需要闭上口,并做好舌尖向后的准备 zhè gè zì de zhèng què fā yīn xū yào bì shàng kǒu ,bìng zuò hǎo shé jiān xiàng hòu de zhǔn bèi The correct pronunciation of this word requires closing the mouth and preparing the tongue to be retracted backwards
HSK Level:

3