shuāng

-

adjective;noun

Definitions:

(1) Two; double; (mw for pairs)

Example sentences:
1. 一双鞋子 yì shuāng xié zi A pair of shoes
2. 他们是双胞胎 tā men shì shuāng bāo tāi They are twins
3. 我买了一双新鞋子 wǒ mǎi le yì shuāng xīn xié zi I bought a new pair of shoes
HSK Level:

3