yòu

-

adverb; conjunction

Definitions:

(1) (once) again; also; both

Example sentences:
1. 我又忘记带钥匙了 wǒ yòu wàngjì dài yàoshi le I forgot my keys again
2. 昨天下雨了,今天又下雨了 zuótiān xià yǔle, jīntiān yòu xià yǔle It rained yesterday, and it's raining again today
3. 我又犯了同样的错误 wǒ yòu fànle tóngyàng de cuòwù I made the same mistake again
HSK Level:

3