-

verb

Definitions:

(1) To go; go; to leave

Example sentences:
1. 我想去旅游 Wǒ xiǎng qù lǚyóu. I want to travel.
2. 他去超市买东西了 Tā qù chāoshì mǎi dōngxī le. He went to the supermarket to buy things.
3. 你明天要去哪里? Nǐ míngtiān yào qù nǎlǐ? Where are you going tomorrow?
HSK Level:

1