bàn

-

noun

Definitions:

(1) Half; semi-; incomplete

Example sentences:
1. 一半 Yī bàn Half
2. 半个小时 Bàn gè xiǎo shí Half an hour
3. 我只剩下一半的时间了 Wǒ zhǐ shèng xià yī bàn de shí jiān le I only have half of the time left
HSK Level:

3