shí

-

Numeral

Definitions:

(1) Ten

Example sentences:
1. 十元 shí Ten
2. 我的手机有十个月的保修期 wǒ de shǒujī yǒu shí gè yuè de bǎoxiū qī My phone has a ten-month warranty.
3. 我每天都要锻炼至少十分钟 wǒ měitiān dōu yào duànliàn zhìshǎo shí fēnzhōng I exercise for at least ten minutes every day.
HSK Level:

1