bāo

-

noun

Definitions:

(1) To cover; to wrap; to hold; include; (mw for containers, packages, etc.)

Example sentences:
1. 我买了一个包 Wǒ mǎi le yī gè bāo I bought a bag
2. 包裹已经寄出 Bāo guǒ yǐ jīng jì chū The package has been sent
3. 这个包很重 Zhè gè bāo hěn zhòng This bag is heavy
HSK Level:

3