lěng

-

Adjective; noun

Definitions:

(1) Cold

Example sentences:
1. 外面好冷 wàimiàn hǎo lěng It's very cold outside.
2. 冬天气温很冷 dōngtiān qìwēn hěn lěng The temperature is very cold in winter.
3. 我穿了三层衣服还是感到很冷 wǒ chuān le sān céng yīfu háishì gǎndào hěn lěng Even though I'm wearing three layers of clothes, I still feel cold.
HSK Level:

1