dōng

-

noun

Definitions:

(1) Winter

Example sentences:
1. 冬天很冷 Dōngtiān hěn lěng Winter is very cold
2. 我喜欢冬天 Wǒ xǐhuān dōngtiān I like winter
3. 冬天有很多节日 Dōngtiān yǒu hěnduō jiérì There are many holidays in winter
HSK Level:

3