xiān

-

adverb

Definitions:

(1) First; early; before

Example sentences:
1. 我先走了 wǒ xiān zǒu le I'll leave first
2. 我先吃饭再写作业 wǒ xiān chī fàn zài xiě zuòyè I'll eat first and then do my homework
3. 他先睡了 tā xiān shuì le He went to bed first
HSK Level:

3