xiàng

-

preposition; verb; noun

Definitions:

(1) Be like; resemble; appearance; appear

Example sentences:
1. 这幅画像很美丽 zhè fú huàxiàng hěn měilì This painting is very beautiful
2. 他唱歌像一只鸟 tā chànggē xiàng yī zhǐ niǎo He sings like a bird
3. 她长得像她妈妈 tā zhǎng de xiàng tā māmā She looks like her mother
HSK Level:

3