zuò

-

verb

Definitions:

(1) To do; do; make

Example sentences:
1. 我喜欢做菜 Wǒ xǐhuan zuò cài. I like to cook.
2. 他正在做作业 Tā zhèngzài zuò zuòyè. He is doing homework.
3. 我们可以一起做手工 Wǒmen kěyǐ yīqǐ zuò shǒugōng. We can do crafts together.
HSK Level:

1