jiè

-

verb

Definitions:

(1) Lend; borrow; excuse

Example sentences:
1. 我可以借你一本书 wǒ kěyǐ jiè nǐ yī běn shū I can lend you a book
2. 你可以借我一张纸吗? nǐ kěyǐ jiè wǒ yī zhāng zhǐ ma? Can you lend me a piece of paper?
3. 我把这本书借给了我的朋友 wǒ bǎ zhè běn shū jiè gěi le wǒ de péngyǒu I lent this book to my friend
HSK Level:

3