zhù

-

verb

Definitions:

(1) To live; reside; to stop

Example sentences:
1. 我住在北京 wǒ zhù zài běi jīng. I live in Beijing.
2. 他住在一个大房子里 tā zhù zài yī gè dà fáng zi lǐ. He lives in a big house.
3. 你在哪里住? nǐ zài nǎ lǐ zhù? Where do you live?
HSK Level:

1