wèi

-

noun; measure word

Definitions:

(1) Position; location; (polite mw for people)

Example sentences:
1. 这位是我的朋友 wèi position
2. 你在哪个位子上? nǐ zài nǎge wèizi shàng? This is my friend
3. 请问,你知道这位歌手是谁吗? qǐngwèn, nǐ zhīdào zhè wèi gēshǒu shì shéi ma? Where are you sitting?
HSK Level:

3