-

pronoun

Definitions:

(1) He; him

Example sentences:
1. 他高高兴兴 Tā gāogāoxìngxìng. He is very happy.
2. 他是我的朋友 Tā shì wǒ de péngyǒu. He is my friend.
3. 他喜欢唱歌 Tā xǐhuān chànggē. He likes singing.
HSK Level:

1