rén

-

noun

Definitions:

(1) Person; man; people

Example sentences:
1. 有很多人 yǒu hěn duō rén there are many people
2. 这个人很好 zhè ge rén hěn hǎo this person is nice
3. 我们是普通人 wǒ men shì pǔ tōng rén we are ordinary people
HSK Level:

1