jiǔ

-

adjective

Definitions:

(1) Long (time)

Example sentences:
1. 久等了 Jiǔ děngle Long time no see
2. 我们很久没有见面了 Wǒmen hěn jiǔ méiyǒu jiànmiànle We haven't seen each other for a long time
3. 长时间的沉思久久不愿离去 Cháng shíjiān de chénsī jiǔjiǔ bù yuàn líqù Long-lasting contemplation is reluctant to leave
HSK Level:

3