shàng

-

noun; adjective; verb

Definitions:

(1) Above; up

Example sentences:
1. 我在楼上 Wǒ zài lóu shàng. I am upstairs.
2. 昨天晚上上班很忙 Zuótiān wǎnshàng shàngbān hěn máng. I was very busy working last night.
3. 上个星期去了北京 Shàng gè xīngqí qùle Běijīng. I went to Beijing last week.
HSK Level:

1