sān

-

numeral

Definitions:

(1) Three

Example sentences:
1. 我有三个苹果 Wǒ yǒu sān gè píngguǒ. I have three apples.
2. 今天是三月三号 Jīntiān shì sān yuè sān hào. Today is March 3rd.
3. 我家有三口人 Wǒ jiā yǒu sān kǒu rén. There are three people in my family.
HSK Level:

1