wàn

-

numeral

Definitions:

(1) Ten thousand

Example sentences:
1. 他赚了一万块钱 tā zhuàn le yī wàn kuài qián He earned ten thousand yuan
2. 这个游戏有一万个玩家 zhè ge yóu xì yǒu yī wàn ge wán jiā This game has ten thousand players
3. 他有一万个粉丝 tā yǒu yī wàn ge fěn sī He has ten thousand fans
HSK Level:

3